• No : 3148
  • 公開日時 : 2018/07/20 00:00
  • 更新日時 : 2020/09/04 14:06
  • 印刷

【メチコバール・錠・細粒】 承認条件(使用成績調査やRMPなど)はありますか?

回答

該当しません。(引用1)

 


【引用】

1)メチコバール錠250μg・錠500μg・細粒0.1% インタビューフォーム 2014年4月改訂(改訂第6版) X.管理的事項に関する項目 5.承認条件等


【更新年月】
2020年7月